Statut Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XX/281/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XX/281/04
RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE
z dnia 25  marca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1  w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany:  z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino, stanowiącym Statut Gminy Gryfino, wprowadza się zmiany:

  • Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Gryfino ( mapa – Granice Gminy ) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do uchwały;
  • Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Gryfino (Wykaz jednostek pomocniczych) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do uchwały;
  • Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Gryfino (Schemat wspólnoty samorządowej) otrzymuje brzmienie, jak  załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały o Statucie Gminy Gryfino, a szczegółowiej – załączników nr 1,3 i 4 jest następstwem utworzenia nowej jednostki pomocniczej – sołectwa Parsówek.

Sporządziła: 
Krystyna Więch

 

Załącznik nr 2

Załącznik  nr 3do Statut Gminy

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GRYFINO

Lp. Nazwa jednostki pomocniczej
1 Sołectwo Bartkowo
2 Sołectwo Borzym
3 Sołectwo Chlebowo
4 Sołectwo Chwarstnica
5 Sołectwo Czepino
6 Sołectwo Daleszewo
7 Sołectwo Dołgie
8 Sołectwo Drzenin
9 Sołectwo Gardno
10 Sołectwo Krajnik
11 Sołectwo Krzypnica
12 Sołectwo Mielenko Gryfińskie
13 Sołectwo Nowe Czarnowo
14 Sołectwo Parsówek
15 Sołectwo Pniewo
16 Sołectwo Radziszewo
17 Sołectwo Sobieradz
18 Sołectwo Sobiemyśl
19 Sołectwo Steklno
20 Sołectwo Steklinko
21 Sołectwo Stare Brynki
22 Sołectwo Wełtyń
23 Sołectwo Wirów
24 Sołectwo Wysoka Gryfińska
25 Sołectwo Włodkowice
26 Sołectwo Żabnica
27 Sołectwo Żórawie
28 Sołectwo Żórawki