Statut Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXVIII/247/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXVIII/247/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminy Gryfino w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 2005; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. Nr 85, poz. 1804).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy i jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Statut Gminy Gryfino został uchwalony przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 30 grudnia 1999 r. i na przestrzeni lat podlegał kilkukrotnym zmianom w związku ze zmianami przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zachodzącymi zmianami w kwestiach ustrojowych i organizacyjnych gminy Gryfino.
Przedłożony projekt Statutu Gminy Gryfino jest wynikiem prac zespołu, powołanego mocą Zarządzenia nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 4 sierpnia 2015 r., w skład którego weszli radni Rady Miejskiej w Gryfinie i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Sporządziła:
Alicja Kowalska