Statut Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXX/301/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR  XXX/301/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.  


w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIV/196/99 z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz.Urz. Wojew. Zacho. z 2003r. Nr 47, poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 36 ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „5) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Gryfino wpisanych do stałego rejestru wyborców, o którym mowa w art. 11 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP”.
   
 2. w § 36 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „4. Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców winien spełniać wymogi formalne określone w § 36 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, a ponadto zawierać:
  1. listę mieszkańców popierających przedkładany projekt zawierający: imię i nazwisko, adres, PESEL i własnoręczny podpis każdego z mieszkańców,
  2. na każdej stronie listy winna być umieszczona informacja o projekcie uchwały, którego podpisy dotyczą,
  3. winien być wskazany pełnomocnik do reprezentowania projektodawców do kontaktów w sprawie przedkładanego projektu uchwały, w tym do wprowadzania w nim autopoprawek.
    
 3. w § 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  1. "Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców Przewodniczący Rady, w czasie nie dłuższym niż 14 dnia od złożenia, kieruje do Burmistrza celem sprawdzenia liczby mieszkańców udzielających poparcia, zaopiniowania wskazanego źródła pokrycia finansowego działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej oraz zaopiniowania projektu przez Radcę Prawnego. Po uzyskaniu opinii Radcy Prawnego i wydaniu właściwych opinii przez Burmistrza, projekt zostaje przekazany przez Burmistrza do Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania przez właściwe Komisje Rady.
  2. Po zakończeniu prac Komisji, projekt uchwały rozpatruje Rada Miejska na najbliższej sesji.
  3. Projekt, którego przedmiot regulacji jest niezgodny z prawem lub nie uzyskał poparcia wymaganej liczby mieszkańców albo nie została zachowana forma zbierania podpisów, o której mowa w ust.4 nie jest dalej rozpatrywany.
  4. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców winien zostać rozpatrzony przez Radę nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie będzie możliwe zachowanie terminu trzymiesięcznego, np. w przypadkach wymagających zasięgnięcia opinii ekspertów lub innych organów, Przewodniczący Rady jest obowiązany powiadomić pełnomocnika wnioskodawców o przewidywanym terminie rozpatrzenia uchwały.
  5. Nie będzie przyjmowany do rozpatrzenia projekt złożony w okresie 3 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Rady Miejskiej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Celem uchwały jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy poprzez stworzenie prawnych podstaw (w ramach prawa lokalnego) do podejmowania przez mieszkańców inicjatyw uchwałodawczych. Dlatego proponujemy procedurę zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców. Naszym zdaniem ta zmiana statutu gminy w znaczny sposób przyczyni się budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Artur Nycz
Lidia Karzyńska-Karpierz
Magdalena Chmura-Nycz