Statut Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XLII/537/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XLII/537/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005r.
 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gminy Gryfino przyjętym Uchwałą Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2003 r. Nr 47, poz.803):

  1. § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie 7 osób, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych".
  2. § 3 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie:
    "Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 5 członków".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach