Statut Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVIII/263/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

UCHWAŁA  NR XVIII/263/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47 poz. 803), stanowiącym Statut Gminy Gryfino, wprowadza się zmiany:
  1) § 46 otrzymuje brzmienie:
  " 46. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, osiedla i inne.";

  2) § 47 otrzymuje brzmienie:
  " § 47. 1. Rada tworzy jednostkę pomocniczą w drodze uchwały.
  2. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy gminy.
  3. Szczegółową organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.";

  3) § 48 otrzymuje brzmienie:
  " § 48. Rada tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostkę pomocniczą po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, podczas zebrania zwołanego przez burmistrza.";

  4) skreśla się § 49;

  5) § 50 otrzymuje brzmienie:
  " § 50. Jednostka pomocnicza posiada uprawnienia do prowadzenia własnej gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy - o ile Rada wyodrębni środki budżetowe do dyspozycji jednostki.";

  6) skreśla się § 51;

  7) skreśla się § 52;

  8) skreśla się § 53;


  9) § 54 otrzymuje brzmienie:
  " § 54. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada oraz burmistrz, dokonując przynajmniej raz w roku rewizji gospodarki finansowej, o ile jednostce pomocniczej przekazano część mienia gminnego i środki budżetowe.";
  10) skreśla się § 55. 
 2. W załączniku nr 5 do Statutu Gminy, stanowiącym Regulamin Rady Miejskiej w Gryfinie, wprowadza się zmianę:
  1) § 61 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
  " § 61. 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu burmistrz przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie burmistrza.
  2. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu do 15 kwietnia roku po upływie roku budżetowego i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium burmistrzowi z tego tytułu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

( do projektu uchwały o zmianie Statutu Gminy Gryfino)

 1. § 46 Statutu Gminy stanowi:
  " W Gminie działają jednostki pomocnicze - sołectwa".
  Ten sposób regulacji prawnej uniemożliwia Radzie utworzenie innych jednostek pomocniczych przewidzianych w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne).
  Zmieniony przepis przewiduje możliwość tworzenia sołectw, osiedli i innych jednostek. 
  Statut Gminy jest aktem prawa miejscowego, w którym winna być uregulowana materia spraw nie tylko występujących aktualnie, lecz także spraw, które mogą wystąpić w przyszłości. 
 2. § 47 Statutu Gminy stanowi:
  " Rada tworzy sołectwa w drodze uchwały, która powinna określać granice sołectw 
  ( naniesione na mapę stanowiącą załącznik do uchwały, obszar, siedzibę i nazwę jednostki pomocniczej".
  Zmiana tego przepisu jest konsekwencją zmiany przepisu 46 Statutu Gminy, a także potrzebą odstąpieniem od określania granic jednostki pomocniczej i jej siedziby.
  Granice jednostek pomocniczych mogą być zmienne ( na wniosek podmiotów uprawnionych) a skutkiem każdej zmiany granic byłoby zlecanie Powiatowemu Ośrodkowi Geodezji i Kartografii sporządzenie nowej mapy ( koszty).
  Wskazywanie, w uchwale o utworzeniu jednostki pomocniczej, siedziby tej jednostki nie znajduje uzasadnienia, ponieważ siedziba organu wykonawczego jednostki pomocniczej może być zmienna. 
 3. § 48 Statutu Gminy stanowi:
  " Rada tworzy, łączy, dzieli i znosi sołectwa z własnej inicjatywy, inicjatywy burmistrza lub inicjatywy mieszkańców, po konsultacji z nimi podczas zebrania wiejskiego, zwołanego przez burmistrza."
  Zmiana tego przepisu jest skutkiem zmiany § 47.
 4. § 49 Statutu Gminy stanowi:
  " Rada na wniosek sołectwa, odrębną uchwałą, może przekazać sołectwu część mienia komunalnego znajdującego się na jego terenie ustalając zakres i sposób zarządzania tym mieniem".
  Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym, do zadań burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym. 
  Do kompetencji rady gminy, zgodnie z przepisem art.18 ust. 2 pkt 7 cytowanej ustawy, należy ustalanie zasad przekazywania składników mienia komunalnego do korzystania przez jednostki pomocnicze.
  Z analizy tych przepisów wynika, że dotychczasowe uregulowanie w Statucie Gminy narusza uprawnienia kompetencyjne organu wykonawczego gminy.
  W podobnej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 maja 
  2003r. ( II S.A./Wr 1618/00 ) orzekł, iż "Do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy należy przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania. Nie musi on uzyskiwać, w razie braku zasad ustalonych przez radę gminy, zgody rady na przekazywanie składników mienia gminnego dla jednostek pomocniczych gminy".
 5. § 50 Statutu Gminy stanowi:
  " Sołectwo posiada uprawnienia do prowadzenia własnej gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy o ile Rada wyodrębni mienie i środki budżetowe do dyspozycji sołectwa".
  Zmiana tego zapisu jest następstwem uchylenia § 49.
 6. § 51, 52 i 53 traktują o organach sołectwa oraz uprawnieniach organu wykonawczego sołectwa.
  Wprowadzenie nowego brzmienia § 46 rozszerza rodzaj jednostek pomocniczych 
  i ich organów. Materia dot. jednostek pomocniczych gminy uregulowana jest w ustawie o samorządzie gminnym, a ich szczegółową organizację wewnętrzną określa statut jednostki - nadany przez Radę.
 7. zmiana brzmienia § 54 jest następstwem zmiany § 46.
 8. § 55 Statutu Gminy, traktujący o statucie sołectwa, wymaga skreślenia z przyczyny uregulowania tej kwestii w nowym brzmieniu § 47.
 9. § 61 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Miejskiej wskazują terminy, do których burmistrz jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykonania budżetu, a Komisja Rewizyjna- opinię.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24 poz.279) termin złożenia kompletu sprawozdań budżetowych obowiązuje do końca lutego roku następnego.
  Również rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz.1752) termin sporządzenia bilansu do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych obowiązuje do 30 kwietnia roku następnego.
  Z uwagi na bardzo krótki termin pomiędzy terminem ostatecznym sporządzenia sprawozdań budżetowych a terminem przekazania radnym materiałów z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego (do końca lutego) brak jest czasu na prawidłowe i rzetelne przygotowanie ww. sprawozdania.

Sporządziła: 
1. Krystyna Więch 
2. Bożena Mejna