Statut Urzędu

UCHWAŁA NR LV/662/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFNIE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

UCHWAŁA NR LV/662/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFNIE
z dnia 7 września 2006 r.


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz, 319 i Nr 104 poz.708 ) uchwala się Statut Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Urząd Miasta i Gminy, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  ze zmianami);
  2. Statutu Gminy Gryfino;
  3. niniejszego Statutu.

§ 2. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino.

§ 3. Główną siedzibą Urzędu jest budynek położony przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie.

§ 4. Terenem działania Urzędu jest Gmina Gryfino.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 5. Urząd realizuje zadania i kompetencje Burmistrza określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwałami Rady Miejskiej.

§ 6. Urząd może podejmować inne działania, nie naruszające prawa, wynikające w szczególności  z potrzeb mieszkańców Gminy.

Rozdział III
Organizacja

§ 7. Urzędem kieruje Burmistrz, który reprezentuje go na zewnątrz.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Urzędu ustala Burmistrz w Regulaminie Organizacyjnym.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 9.

  1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Gryfino i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie   z przepisami ustawy o finansach publicznych.
  2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym.
  3. Urząd posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmian w Statucie Urzędu dokonuje Rada Miejska w trybie określonym dla jego nadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepis § 9 ust. 3 stosuje się od dnia  1 stycznia 2007 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r.  Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., wprowadziła generalny nakaz działania jednostki budżetowej na podstawie statutu, którego treść winna być zgodna z jej przepisami.
Przepis art. 20 cytowanej ustawy stanowi, że „jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.  Urząd Miasta i Gminy jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych (gminy) i zgodnie  z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych winien działać na podstawie statutu.  
Dyspozycja art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obliguje radę gminy do nadania  statutu jednostce budżetowej nie posiadającej tego aktu.

Sporządziła:
Krystyna Więch

 

Gryfino, sierpień 2006 r.