Regulamin obowiązujący do 28.02.2007r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/458/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

UCHWAŁA Nr XXXIV/458/01
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 23 sierpnia 2001 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 11 ust. 1 dodaje się pkt 1.13 i 1.14 w brzmieniu:
  "1.13. wykonywania zadań wynikających z ustaw o drogach i ruchu drogowym,
   1.14. współpracy wydziału z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg.",

 2. w § 11 ust. 2 skreśla się pkt 2.6,

 3. w § 11 ust. 2 pkt 2.8 oznacza się jako pkt 2.6,

 4. w § 26 ust. 2 dodaje się ppkt 2.1.16 i 2.1.17 w brzmieniu:
  "2.1.16 podawanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej terminów sesji wraz z porządkiem obrad,
  2.1.17 udostępnianie do wglądu obywateli protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady",

 5. w § 26 ust. 2:
  a) w pkt 2.2 dodaje się ppkt 2.2.8 i 2.2.9 w brzmieniu:
  "2.2.8. podawanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej terminów i porządku obrad posiedzeń komisji Rady,
  2.2.9. udostępnianie do wglądu obywateli protokołów i innych dokumentów z posiedzeń komisji Rady,",
  b) skreśla się pkt 2.8. i 2.9.

 6. w § 29:
  a) w ust. 3 dodaje się pkt 3.10, 3.11, 3.12 w brzmieniu:
  "3.10. współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego,
  3.11. promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i województwa,
  3.12. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i szkoleniowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości",
  b) w ust. 4 dodaje się pkt 4.7, 4.8, 4.9 w brzmieniu:
  "4.7. wykonywanie zadań wynikających z ustaw o drogach i ruchu drogowym,
  4.8. współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
  4.9. realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo energetyczne",

 7. w § 30 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
  a) skreśla się pkt: 2.15, 2.16, 2.17 i 2.19,
  b) w pkt 2.14 skreśla się wyrazy "oświetlenie uliczne",
  c) pkt 2.18 oznacza się jako pkt 2.15,
  d) pkt 2.20 oznacza się jako pkt 2.16,
  e) pkt 2.21 oznacza się jako pkt 2.17.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kozicki