Regulamin obowiązujący do 28.02.2007r.

Zarządzenie Nr 163a/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2003r.w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.

    

Zarządzenie Nr 163a/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 października 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 1.10 i 1.11 w brzmieniu:
  1.10 - "Komórka Audytu Wewnętrznego - AW"
  1.11 - "Referat Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej - BAG".
 2. Dodaje się § 27a i § 27b w brzmieniu:
  "§ 27a
  1. Komórka Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi
  2. Do zadań audytu wewnętrznego należą sprawy:
  1.1 w ramach audytu wewnętrznego wyróżnia się:
  2.1.1. audyt finansowy - badanie dowodów księgowych oraz zapis w księgach rachunkowych
  2.1.2. audyt systemu - ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem
  2.1.3. audyt działalności - ocena efektywności (skuteczności) i gospodarności zarządzania finansowego.
  2.2. przeprowadzania kontroli:
  2.2.1. wewnętrznych w Urzędzie
  2.2.2. jednostek organizacyjnych Gminy i spółek prawa handlowego w których Gmina ma więcej niż 50% udziałów
  2.3. opracowanie audytu wewnętrznego poprzez:
  2.3.1. dokonanie wnikliwej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych w której jest przeprowadzony audyt wewnętrzny
  2.3.2. ustalenie kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz uwzględnia czynniki organizacyjne
  2.3.3. uwzględnienie szczególnie uzasadnionych przypadków, na wniosek Burmistrza i przeprowadzanie audytu poza planem
  2.4. opracowanie trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego poprzez:
  2.4.1. opracowanie programu zadania audytowego
  2.4.2. opracowanie sposobu współpracy z pracownikiem komórki, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny
  2.5. opracowanie trybu sporządzania i elementów sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego poprzez:
  2.5.1. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "bieżącymi aktami" w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych
  2.5.2. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "stałymi audytami", w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego
  2.6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego." "§ 27b 1. Referat podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
  2. Do zadań Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej
  2.1 opracowywanie wniosków do programów pomocowych celem pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań Gminy,
  2.2 udzielanie informacji z zakresu dostępnych funduszy pomocowych na rzecz firm, organizacji i osób z terenu Gminy (współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców),
  2.3 pomoc w opracowywaniu wniosków zainteresowanym firmom, organizacjom i osobom z terenu Gminy,
  2.4 współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją i informacją europejską i propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
  2.5 organizowanie szkoleń z zakresu programów pomocowych dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy,
  2.6 prowadzenie prac w ramach programu Baltic+,
  2.7 współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców na terenie Gminy,
  2.8 przygotowanie oferty inwestycyjnej Gminy,
  2.9 prowadzenie zagadnień z zakresu współpracy międzynarodowej Gminy."
 3. uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".
 4. wprowadza się załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

  Henryk Piłat