Opinie, wyjaśnienia, informacje dodatkowe

Główne założenia, cele i zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Gryfino.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

 

  

Główne założenia, cele i zadania ujęte
w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla miasta Gryfino 

  

 

Gryfino, 1 września 2005r.

 

 

SPIS TREŚCI
 1. Czym jest Program Rewitalizacji?
 2. Uzasadnienie potrzeby przygotowania Programu Rewitalizacji oraz jego zakres tematyczny
 3. Procedura opracowania i przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino
 4. Cel strategiczny Programu Rewitalizacji  dla Miasta Gryfino
 5. Identyfikacja granic obszaru Programu Rewitalizacji
 6. Cele Programu i zakres projektów
 7. Realizacja zadań priorytetowych Programu Rewitalizacji  w latach 2005-2006
 8. Prognoza skutków programu
 9. Monitoring, Ocena i Komunikacja Społeczna

 

 

1. Czym jest Program Rewitalizacji?

     Program rewitalizacji, jego opracowanie i wdrożenie ma za zadanie doprowadzenie do rozwoju obszarów kryzysowych.

     Stan kryzysowy jest to zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, które spowodowały trwałą degradację obszaru miejskiego. Rewitalizacja ma być więc działaniem ukierunkowanym na rozwój społeczno-gospodarczy  i podniesienie jakości życia społeczności lokalnych, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. W przypadku rewitalizacji oznacza to integrację aspektów przestrzennych, budowlano-inwestycyjnych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

      Głównym celem rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. Zgodnie  z wytycznymi Unii Europejskiej strefy miejskie wymagające rewitalizacji, muszą charakteryzować się przynajmniej trzema z poniżej podanych kryteriów:

 • wysoka stopa bezrobocia (głownie długoterminowego),
 • mała aktywność ekonomiczna ludności (wysoki stopień biedy i wykluczenia społecznego),
 • wysoka stopa przestępczości,
 • niski poziom wykształcenia ludności,
 • konieczność rekonwersji terenu wynikający z trudności ekonomicznych i socjalnych,
 • wyraźne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego,
 • duża liczba emigrantów, mniejszości etnicznych.

Program rewitalizacji stanowi więc swoisty plan odrodzenia zdegradowanych obszarów miejskich oraz nadania im walorów atrakcyjnej pod względem społecznym, kulturalnym i ekonomicznym przestrzeni życiowej.

 

 2. Uzasadnienie potrzeby przygotowania Programu Rewitalizacji

Gmina Gryfino położona jest na Nizinie Szczecińskiej w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. Od strony południowej graniczy z gminami: Widuchowa i Banie od zachodu z gminą Kołbaskowo i Republiką Federalną Niemiec (Gartz). Granicę północną wyznaczają miasto Szczecin i gmina Stare Czarnowo. Natomiast wschodnią granicę wyznacza gmina Bielice.

Naturalnymi jej granicami są: od zachodu Odra Zachodnia i Odra Wschodnia (Regalica), od południa granicę tę stanowią granice dwóch podprowincji: Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Południowobałtyckich i od północnego wschodu – Puszcza Bukowa.

Pod względem ukształtowania terenu obszar Gminy Gryfino dzieli się na dwie zróżnicowane jednostki fizycznogeograficzne: Dolinę Dolnej Odry i Równinę Wełtyńską. Na terenie tych jednostek występują obszary o wysokich walorach krajobrazowych, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowana roślinność i wody powierzchniowe.

Pod względem obszarowym gmina plasuje się w środkowej strefie gmin województwa zachodniopomorskiego; jej powierzchnia ewidencyjna wynosi 254 km2. Gminę zamieszkuje ponad 31,9 tys. mieszkańców. Gmina należy do grupy gmin miejsko-wiejskich o wysokim wskaźniku zaludnienia (125,5 osób/ 1 km2). Sieć osadnicza gminy obejmuje 40 miejscowości skupionych w 28 sołectwach. Zdecydowana większość jednostek osadniczych posiada zwarty charakter zabudowy.

Miasto Gryfino położone jest centralnie w zachodniej części gminy, przy nadodrzańskiej magistrali kolejowej łączącej porty Świnoujścia i Szczecina ze Śląskiem, drodze krajowej nr 31, szlaku komunikacji wodnej Śląsk – Szczecin, z dostępem do granicy państwa. Obszar miasta wynosi 958 ha, na którym zamieszkuje 22,5 tys. mieszkańców.

Gryfino wykształcone zostało w formie wrzeciona, równolegle do komunikacji kołowej, wodnej i kolejowej. Miasto zajmuje dolny taras na wysokości 0,3 – 18 m n.p.m., taras górny we wschodniej części miasta wznoszący się do rzędnych 35 – 45 m n.p.m. Układ skarp i warstwic jest równoległy do biegu rzeki.

Gryfino jako siedziba władz gminy i powiatu skupia większość historycznie wytworzonych ciążeń społeczno-gospodarczych jakie wypływają z okalających je obszarów. Na terenie gminy zlokalizowane są ośrodki samorządu gminy. „Przedłużenie” tych wielostronnych więzi stanowi centrum wojewódzkie - miasto Szczecin, położone w odległości ok. 25 km na północ od Gryfina. 

Głównymi funkcjami miasta są usługi i przemysł. Miasto jest ośrodkiem subregionalnym, pełniąc centralne funkcje nadrzędne (obsługa ludności, handel, usługi, produkcja, kultura, życie społeczne) w stosunku do ludności zamieszkującej wsie na terenie gminy jak i powiatu, którego jest stolicą.

Rada Miejska w Gryfinie, Uchwałą Nr XXXV/459/05 z dnia   28 kwietnia 2005r.  uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013”. Stanowi on dokument strategiczny, którego zapisy wynikają bezpośrednio ze ”Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku”, cel strategiczny „Rewitalizacja dawnych funkcji i układu miasta oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym całego miasta”, cele operacyjne  „2. Rekonstrukcja kwartałów staromiejskich”, „3. Kształtowanie sprawnego systemu dróg Starego Miasta” oraz „4. Modernizacja  istniejącej zabudowy śródmiejskiej w kierunku grupowania funkcji usługowej, handlowej i turystycznej”. Poszerza także treść ”Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005-2006” w przedmiotowym zakresie.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przewidziano dofinansowanie projektów infrastrukturalnych skierowanych na Rewitalizację obszarów miejskich (Poddziałanie 3.3.1.). Wsparcie finansowe skierowane zostało przede wszystkim na projekty, które będą wynikały ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej).

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

 • tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych  wykluczeniem społecznym. Priorytetowo zostały potraktowane projekty mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego,
 • porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 
 • izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:
  • remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych  i wodno-kanalizacyjnych;
  • zagospodarowanie przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń).  
 • renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenie rewitalizowanym  w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja składa się z działań wspierających:
  • prace konserwatorskie,
  • odnowienie zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań).
 • prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym  znajdujących się w rejestrze zabytków  wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy,
 • wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,
 • remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych,
 • tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym:
  • budowa i/lub remont oświetlenia;
  • zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania.
 • adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem  na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną (np. dla samotnych matek z dziećmi, zapobiegania przestępczości, punkty służące pomocą i przekwalifikowywaniem byłych więźniów) – priorytetowo będą traktowane budynki, które głównie przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej i zatrudnienia (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym:
  • izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;
  • remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń
  • budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;  
  • zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury).
 • przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,
 • regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym:
  • remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.  
 • remonty i/lub przebudowa  infrastruktury technicznej, szczególnie  w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:
  • budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
  • budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,
  • wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,
  • budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.
 • poprawa funkcjonalności  ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki  przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
  • remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,
  • budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa  i/lub remont ścieżek rowerowych),
 • remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego,
 • remont, przebudowa  i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,
 • remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją  obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

Ważnym elementem wszystkich projektów jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

3. Procedura opracowania i przyjęcia Planu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino

 1. Powołanie Pełnomocnika ds. Rewitalizacji miasta Gryfino oraz zespołu zadaniowego ds. lokalnego programu rewitalizacji w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Utworzenie grup roboczych w ramach zespołu zadaniowego:
  • zespół ds. rozwoju gospodarczego, infrastruktury technicznej oraz turystycznej,
  • zespół ds. gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury towarzyszącej,
  • zespół ds. kultury, oświaty, rekreacji i bezpieczeństwa publicznego.
 3. Prace zespołu w ramach grup roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji i urzędów administracji;
 4. Seria ogłoszeń w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zapraszająca do składania wniosków do przygotowywanego programu rewitalizacji oraz do włączenia się do dyskusji nad głównymi kierunkami rozwoju miasta podczas prac zespołu zadaniowego
 5. Wypracowanie przez poszczególne grupy robocze zadań koniecznych do uwzględnienia w programie rewitalizacji i prezentacja na forum całego zespołu zadaniowego
 6. Przedłożenie do konsultacji społecznych programu rewitalizacji wypracowanego przez zespół zadaniowy i współpracujących z nim organizacji i instytucji (ogłoszenia w prasie, publikacje na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń)
 7. Przedłożenie na komisji Rady projektu zawierającego Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Gryfino.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie zatwierdzającej LPR na sesji w kwietniu 2005r. – Uchwała Nr XXXV/459/05 z dnia     28 kwietnia  2005.

4. Cel strategiczny Planu Rewitalizacji  dla Miasta Gryfino

Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta,   zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego,
w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym  nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

 • odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych
 • renowację i adaptację zabytków
 • odnowę obiektów i terenów po-przemysłowych
 • zmianę ich dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne
 • zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
 • oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, troskę o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny

Rewitalizacja dotyczyć będzie nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzy odpowiednie warunki do poprawy bytu „tkanki” społecznej znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.

5. Identyfikacja granic obszaru programu rewitalizacji

Program rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem całe miasto Gryfino. Podjęcie decyzji o objęciu programem obszaru całego miasta zostało poprzedzone dogłębną analizą największych problemów z jakimi borykają się jego poszczególne części składowe. Wygenerowany na jej podstawie obraz ukazuje jednolitą strukturę mapy problemowej dla miasta Gryfina. Osiągnięcie pożądanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jest możliwe tylko poprzez podjęcie jednocześnie wielu działań na obszarze całego miasta. Za przyjęciem tego rozwiązania przemawia również stosunkowo niewielka skala działań, które pomimo to mają „globalny” charakter - miasto liczy blisko 22,5 tys. mieszkańców i zajmuje obszar  o pow. 958 ha.

6. Cele Programu i zakres projektów

Podstawowym celem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gryfino na lata 2005-2006 i 2007-2013” jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno gospodarczych.

W związku z faktem, iż Program Rewitalizacji w mieście Gryfino wymaga kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin gospodarki do podstawowego zakresu wyznaczono następujące sfery: gospodarkę przestrzenną i zagospodarowanie terenu, infrastrukturę techniczną, sferę ekonomiczno-społeczną, oświatę oraz ekologię.

Zadaniem wytypowanych projektów jest:

 • odbudowa zniszczonego obszaru miasta (tzw. kwartałów nadodrzańskich) i nadanie im funkcji usługowo-mieszkaniowych oraz rekreacyjno-turystycznych,
 • przywrócenie najstarszej części Gryfina funkcji centrum życia społecznego miasta
 • rewitalizacja zurbanizowanych terenów o wysokim stopniu intensywności zabudowy wielorodzinnej
 • remont i przebudowa instytucji kulturalno-oświatowych zdolnych stymulować rozwój życia społecznego miasta, przyczyniających się również do ograniczania zjawisk patologii społecznych
 • restrukturyzacja obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę ich dotychczasowych funkcji na usługowe, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne
 • zachęcenie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy
 • remont i budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska,
 • ochrona stanu środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

7. Realizacja zadań priorytetowych Programu Rewitalizacji   w latach 2005-2006

Gmina Gryfino za priorytetowe projekty w ramach programu rewitalizacji uznała:

1.  Odtworzenie kwartałów nadodrzańskich podzielone na trzy etapy:

Etap I (2005-2006): zagospodarowanie nabrzeża
a) zabezpieczenia przeciwpowodziowe
b) stworzenie infrastruktury wodnej do obsługi białej floty
c) zagospodarowanie turystyczne bulwaru nadrzecznego

Etap II (2005-2006): uzbrojenie kwartałów nadodrzańskich dla potrzeb rozwoju usług oraz budownictwa mieszkaniowego

Etap III (2007-2013): budowa budynków mieszkalnych z powierzchniami przeznaczonymi na działalność usługową oraz zapleczem parkingowym

2.Remont zespołu budynków Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. B. Chrobrego 48 (Dworek „Pod Lwami”) oraz uporządkowanie i zagospodarowanie otaczającego go parku.

        Realizacja tych dwóch projektów będzie w sposób znaczący angażować środki budżetu gminy przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne wykraczające poza tzw. zadania ciągłe. Średniorocznie nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne sięgają rzędu 10 milionów złotych. Harmonogram realizacji zadań oparty został na założeniu, że część inwestycji otrzyma dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

        Ponadto część z projektów będzie realizowana przez podmioty działające na terenie miasta, a pozostające poza strukturami gminnymi np. samorząd szczebla powiatowego i wojewódzkiego, instytucje i agendy rządowe, a także spółdzielnie i stowarzyszenia.

8. Prognoza skutków programu

Do oceny skutków realizacji programu przyjmuje się trzy rodzaje wskaźników:

 • Wskaźniki produktu
 • Wskaźniki rezultatu
 • Wskaźniki oddziaływania

Jako wskaźniki produktu w programie rewitalizacji w mieście Gryfino proponuje się przyjąć następujące wskaźniki:

 • Powierzchnia zniszczonych obszarów miasta poddanych rewitalizacji + 10 %
 • Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne + 30 %
 • Powierzchnia budynków poddanych renowacji + 20 %
 • Długość wybudowanych/zmoderniz. dróg na obszarach objętych rewitalizacją + 20 %
 • Liczba budynków poddanych renowacji +20 %
 • Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji +10 %
 • Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury tech. + 15 %
 • Długość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska + 15 %
 • Liczba budynków przebudow./wyremont. na cele edukacyjno/społeczne + 30 %
 • Liczba utworzonych lokalnych punktów informacji turystycznej + 100 %
 • Powierzchnia terenów rewitalizowanych przezn. na małą infrastrukturę + 40%
 • Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne + 80%
 • Liczba nowych miejsc noclegowych + 70 %
 • Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego + 60 %
 • Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym + 40 %

Wskaźnikami rezultatu mogą być:

 • Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym + 5 %
 • Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki + 10 %
 • Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych + 2 %
 • Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej + 20%
 • Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana + 20 %
 • Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych + 12 %
 • Liczba przestępstw w mieście – 5 %

Wskaźnikami oddziaływania mogą być:

 • Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych +80 %
 • Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki + 20%
 • Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki + 20 %
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) + 5 %
 • Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat) +10%

Realizacja programu rewitalizacji całego miasta Gryfino jest szczególnie istotna nie tylko ze względu na poprawę warunków życia mieszkańców, ale również, dlatego, że jest znaczącym czynnikiem podnoszenia konkurencyjności miasta w skali ponadlokalnej.
       Jej zasadniczym celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie zdegradowanym obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-gospodarczych, a ponadto zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny. Istotnym także będzie uzbrojenie nowych terenów pod działalność usługowo-handlową. Ważnym elementem działań w zakresie programu rewitalizacji stanowić będzie pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego.

9. Monitoring, ocena i komunikacja społeczna

   W celu zapewnienia maksymalnej efektywności realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wprowadzony zostaje stały monitoring. Jest on realizowany poprzez nadzór nad instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie poszczególnych zadań i projektów. Za monitorowanie odpowiedzialna będzie wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Plan jest monitorowany nie tylko pod kątem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ale i pod względem dopuszczenia do realizacji projektów, które gwarantują efektywne, racjonalne, gospodarne i celowe wykorzystanie środków. System monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ściśle powiązany z przyjętą koncepcją komunikacji społecznej, która zakłada aktywizację lokalnej społeczności i pełnego włączania go w proces współtworzenia Programu.    Ewaluacja efektywności oraz oddziaływania podjętych działań jest zasadniczym elementem procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W okresie obejmującym lata 2005-2009 przeprowadzone zostaną ewaluacje tematyczne oraz ewaluacje poszczególnych zadań. Przedmiotem ewaluacji tematycznych będą kwestie horyzontalne

Celem zapewnienia akceptacji społecznej dla zadań i projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego zaangażował w proces tworzenia Programu przedstawicieli wszystkich ważniejszych grup społecznych. Zasada przejrzystości stosowana będzie również podczas wprowadzania zmian i nowelizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zasada ta wymaga stosowania prostych i transparentnych procedur wyłaniania zadań do realizacji oraz zaangażowania partnerów społecznych w najważniejszych etapach wyboru kierunków i zadań oraz kontroli nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym szczególny nacisk kładzie się na komunikację społeczną, która jest realizowana przede wszystkim poprzez upowszechnianie informacji o Programie, na wszystkich etapach jego sporządzania i realizacji.  Postulaty celem aktualizacji Programu mogą składać radni, organizacje pozarządowe, wszelkie zorganizowane grupy społeczne, a także pojedynczy obywatele. Postulat stanowić będzie podstawę do opracowania ewentualnego formalnego wniosku do  Lokalnego Programu Rewitalizacji. Postulaty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w Biurze Obsługi Interesanta. Formularz postulatu znajduje się na stronie:

www.gryfino.pl

Pragniemy jak najserdeczniej zachęcić wszystkich Państwa  do zaprezentowania swoich postulatów. Każdy pomysł jest cenny, a każda uwaga pomoże przy uaktualnianiu treści Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz tworzeniu jego przyszłych wersji.