Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XLIX  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja  Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska  Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/XLIX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Załącznik  nr  1 Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-1/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-2/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-3/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-4/XLIX Załącznik  nr  2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-5/XLIX pozytywnie pozytywnie Załącznik  nr  3 pozytywnie
3/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIX projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji
5/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIX Komisja  nie  zajęła   stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie (nowa wersja uchwały)
7/XLIX Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie Załącznik  nr  4 (nowa wersja uchwały)
8/XLIX Załącznik  nr  5 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIX Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska
10/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  1/XLIX

Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  -  komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  pozyskanie  docelowego  obiektu  na  siedzibę  OPS  w  związku  z  przybywającymi  nowymi  zadaniami  dla  ośrodka.

Załącznik  nr  2   do  DRUKU  Nr  2-4/XLIX

Komisja  Rewizyjna  -   Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  projektu  uchwały.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  przedłożenie  listy  wszystkich  wierzycieli  Fundacji  wraz  z  ich  oświadczeniami,  że  nie  sprzeciwiają  się  transakcji.

Załącznik  nr  3   do  DRUKU  Nr  2-5/XLIX

Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  -  komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  prosi  o  sprawdzenie  możliwości  przeprowadzenia  adaptacji  lokalu  przy  ul.  Niepodległości  49-51  w  Gardnie na  potrzeby  Koła  Gospodyń  Wiejskich  oraz  przedstawienie  jej  kosztów.

Załącznik  nr  4   do  DRUKU  Nr  7/XLIX

Komisja  Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej -  Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  projektu  uchwały.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  dostarczenie  dokumentów  określających  zakres  rzeczowy  prac  i  potwierdzających  przyznanie  dofinansowania.

Załącznik  nr  5   do  DRUKU  Nr  8/XLIX

Komisja  Rewizyjna  -   komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  projektu  uchwały.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  informacji,  w  jakim  trybie  zostali  wyłonieni  wykonawcy  pojemników  siatkowych  do  selektywnej  zbiórki  odpadów.