Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  LII sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja  Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LII Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
3/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LII Załącznik  nr  1 Załącznik  nr  1 pozytywnie pozytywnie
5/LII Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LII Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
7/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LII Załącznik  nr  2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9-1/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LII Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska
11/LII Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
12/LII Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/LII Załącznik  nr  3 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  4/LII

Komisja  Rewizyjna  -  komisja  nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisja wnioskuje, aby ustalić cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 50.000 zł.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby ustalić cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 50.000 zł.

Załącznik  nr  2   do  DRUKU  Nr  8/LII

Komisja  Rewizyjna  - komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały zapisu o zakupie dwóch skuterów do użytku służbowego Straży Miejskiej na kwotę 15.500 zł – Dział 754 Rozdział 75416 § 6060. Komisja wnioskuje, aby ww. kwotę przeznaczyć na remont komina, naprawę ganku i pękniętej ściany szczytowej budynku filii biblioteki w Chwarstnicy.

Załącznik  nr  3   do  DRUKU  Nr  13/LII

Komisja  Rewizyjna  -   komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje, aby z kwoty 150.000 zł przeznaczonej na remonty świetlic wiejskich w m. Nowe Czarnowo i Gardno środki finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczyć na koncepcje budowy świetlic wiejskich i remiz strażackich oraz wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej w Wełtyniu, jeżeli taka potrzeba wyniknie z koncepcji. Pozostałe środki finansowe w kwocie 120.000 zł komisja proponuje przeznaczyć na budowę miejsc parkingowych w mieście Gryfino.