Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XXXV  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej
3/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
5/XXXV załącznik  nr 1 załącznik  nr  1  Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
6/XXXV Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
7/XXXV Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXV projekt  uchwały  wycofano z porządku obrad projekt  uchwały  wycofano z porządku obrad projekt  uchwały  wycofano z porządku obrad projekt  uchwały  wycofano z porządku obrad
9/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXV Komisja  nie  zajęła  stanowiska negatywnie pozytywnie negatywnie
11/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska
12/XXXV Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  5/XXXV

Komisja  Rewizyjna  -   Komisja  przyjęła  informację  do  wiadomości.  Jednocześnie  prosi  o  udzielenie  informacji,  dlaczego  skład  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  ograniczono  tylko  o  trzy  osoby  oraz  o  wyjaśnienie  przyczyn  zmian  kadrowych:  wyeliminowanie  z  listy  czynnych  nauczycieli  i  zastąpienie  ich  emerytami.

Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego - Komisja   przyjęła  informację  do  wiadomości.  Jednocześnie  wnioskuje  o  zwiększenie  dotacji  na  organizację  kolonii  dla  dzieci  z  rodzin  najuboższych.