Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLIII pozytywnie Załącznik nr 1 pozytywnie Załącznik nr 1
2/XLIII projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji
3/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3-1/XLIII Komisja nie zajęła  stanowiska negatywnie pozytywnie pozytywnie
3-2/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIII pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 2 pozytywnie
8/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIII pozytywnie Komisja nie zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie
11/XLIII pozytywnie Załącznik nr 3 pozytywnie pozytywnie
12/XLIII pozytywnie Załącznik nr 4 pozytywnie Załącznik nr 4
13/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 1/XLIII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o wykreślenie z programu propozycji dotyczącej dopłat gminy do czynszów lokali mieszkalnych w zasobach GTBS, w których Gmina Gryfino jest dysponentem.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje  o wykreślenie z programu propozycji dotyczącej dopłat gminy do czynszów lokali mieszkalnych w zasobach GTBS, w których Gmina Gryfino jest dysponentem.

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 7/XLIII

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje aby zapisy w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego dotyczące kąta nachylenia dachów były mniej szczegółowe.

Załącznik nr 3 do DRUKU Nr 11/XLIII

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.  Jednocześnie komisja wnioskuje o  uwzględnienie w projekcie uchwały stawek zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Załącznik nr 4 do DRUKU Nr 12/XLIII

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.  Jednocześnie komisja wnioskuje o  włączenie do zadania „Budowa gazociągu Pniewo - Żórawki” II etapu, który będzie obejmował ulice: Czechosłowacką, Wierzbową i część Łużyckiej w Gryfinie oraz ulicę Przemysłową w Pniewie.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:

  • w tytule uchwały wyrazy: „mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki” zastąpić wyrazami: „mieszkańców Gminy Gryfino”;
  • w § 1 pkt 1 wyrazy „mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki” zastąpić wyrazami: „mieszkańców Gminy Gryfino”;
  • do § 1 pkt 1 dodać sformułowanie „lecz nie więcej niż 1.000 zł na jedno przyłącze gazowe”.