Rodzaje należności Gminy Gryfino

PODATKI, OPŁATY ORAZ NALEŻNOŚCI POBIERANE PRZEZ GMINĘ GRYFINO

RODZAJ NALEŻNOŚCI PODSTAWA PRAWNA INSTYTUCJA LUB KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA
Podatek od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) SKP
Podatek rolny Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) SKP
Podatek leśny Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) SKP
Podatek od środków transportowych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) SKP
Opłata targowa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) OSiR
Straż Miejska
SKP
Opłata za użytkowanie wieczyste Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) SKP
BWG
Czynsz dzierżawny i za najem Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) SKP
GTBS
BWG
Opłata skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) Cały urząd
Opłata adiacencka Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) SKP
BWG
Opłata planistyczna Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) SKP
BMP
Mandaty karne Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106 poz. 1148 ze zm.) SKP
Straż Miejska
Grzywny szkolne Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2008 r. Nr 133 poz. 848 ze zm.) SKP
BWS
ZEAS
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) SKP
BWG
Wykup lokali i działek Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) SKP
BWG
Koszty dokumentacji Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) SKP
BWG

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zm.) BMP
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z ruchem drogowym Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zm.) BMP
Opłata za wycinkę drzew pod inwestycje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 Nr 151 poz.1220 ze zm.) BMK
Opłata za wydanie dowodu osobistego Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zm.) SEC
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) BWG
Opłata za wydanie licencji na transport osobowy taksówki Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 roku Nr 125 poz. 874 ze zm.) BWG
Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) Urząd Skarbowy
Podatek od spadków i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 ze zm.) Urząd Skarbowy
Karta podatkowa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) Urząd Skarbowy
Opłata będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo ruchu drogowego (Dz.U. z 2005 roku Nr 108 poz. 908 ze zm.) SKP
Opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz. 1152 ze zm.) SKP
BWG
Opłata eksploatacyjna Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.) SKP
Wynagrodzenie za udostępnienie terenu w formie służebności Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) SKP
BWG
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 ze zm.) OPS
SKP
Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do tego świadczenia Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 ze zm.) OPS
SKP
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 ze zm.) OPS
SKP
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 ze zm.) OPS
SKP