Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/06
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2006 r.  


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
L/617/06 przyjęcia wniosku radnego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza/ Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
L/618/06 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
L/619/06 zmiany Statutu Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
L/620/06 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich Wydział Planowania Przestrz., Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
L/621/06 zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej Km 717,85+718,60 odcinek miasta Gryfina Skarbnik Miasta i Gminy/ Wydział Planowania Przestrz., Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
L/622/06 zmiany budżetu gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy/ Wydział Planowania Przestrz., Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat