Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Finansowo-Księgowego, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Krystian Kosiński - Przewodniczący Komisji
  2. Monika Kisielica - członek Komisji
  3. Anita Makowska-Wilk - członek Komisji
  4. Milena Świeboda - członek Komisji

§ 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji funkcję przewodniczącego sprawuje członek komisji merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk