Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/06 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2006r. w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/06
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września 2006r.


w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 póz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. l ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155 póz. 1014 późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 roku nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§1. W celu przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011 powołuje się 11 osobowy Zespół Techniczny.

§2. Zadaniem Zespołu Technicznego jest opracowanie listy inwestycji, która będzie podstawą projektu WPI na lata 2007-2011 skierowanego do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie.

§3. Zespół Techniczny powołuje się w składzie:

 1. Fischbach Kazimierz– Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie, Przewodniczący Bezpartyjnego Bloku Samorządowego,
 2. Nikityńska Janina – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 3. Nycz Artur – Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 4. Ragan Jan – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywizacji Gospodarczej
 5. Sawaryn Mieczysław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości
 6. Trzepacz Zenon – Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych
 7. Czosnowski Krzysztof - p.o. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
 8. Drążek Teresa - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 9. Kubiak Ewa– Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
 10. Major Janina – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 11. Makowska-Wilk Anita – Inspektor Wydziału Finansowo - Księgowego

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w terminie do 31 października 2006 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z coroczną aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, powołuje się Zespół Techniczny do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2011. W skład zespołu wchodzą przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów odpowiedzialnych za realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.