Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-30/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-30/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2006 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział / jednostka:
LIII/639/06 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LIII/640/06 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
LIII/641/06 zmiany uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/642/06 zmiany uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa Podatków i Opłat Lokalnych
LIII/643/06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2 położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/644/06 odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/645/06 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/646/06 oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami / jednostki organizacyjne
LIII/647/06 Nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Edukacji i Spraw Społecznych / SP4
LIII/648/06 upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum Wodnego Laguna Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
LIII/649/06 zmiana w budżecie Gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LIII/650/06 zmiana uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 Edukacji i Spraw Społecznych
LIII/651/06 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych / Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środow.
LIII/652/06 ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino Edukacji i Spraw Społecznych
LIII/653/06 rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza, Wydz. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gosp.
i Inwestycji
LIII/654/06 zmiany w budżecie gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
LIII/655/06 darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino / Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat