Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 października 2006r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-46/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora  w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 października 2006r.

zmieniające zarządzenie Nr 0152-46/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora  w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-46/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru  na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie, zmienionym zarządzeniem Nr 0152-49/06 z dnia 11 września 2006r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

 • „§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,  w składzie:
  1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  2. Beata Kryszkowska - Członek Komisji
  3. Beata Pluskota - Członek Komisji
  4. Milena Świeboda - Członek Komisji
  5. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska – Członek Komisji”

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

Uzasadnienie:

Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej spowodowana jest nieobecnością  w pracy jednego z członków komisji.

Sporządziła :
Małgorzata Ważyńska -Piaskowska