Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lipca 2006 r.


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 . poz.177 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji .
  2. W skład komisji powołuję:
    1. Joannę Ekiert – przewodnicząca komisji,
    2. Aleksandrę Olchowską – sekretarza komisji,
    3. Helenę Bobrowicz – członka komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie:

Zarządzeniem nr 0152-26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 26 czerwca 2006 roku wprowadzono regulamin pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Regulamin reguluje zasady pracy komisji, co wymaga ponownego powołania komisji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.