Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2006 r.  w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-1/06
 BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  GRYFINO
z  dnia 5 stycznia  2006  r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia  2005  roku  odpowiadają :

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XLVI/570/05  uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza
Nr  XLVI/571/05 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza
Nr  XLVI/572/05  przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2006 rok Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza
Nr  XLVI/573/05 przyjęcia planów pracy Komisji rady na 2006 rok Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza
Nr  XLVI/574/05 nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XLVI/575/05 ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia  zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych/

Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Nr XLVI/576/05 restrukturyzacji podatku od nieruchomości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
Nr XLVI/577/05 przyjęcia Gminnego Programu  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiącego załącznik nr 4 do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznnych Miasta i Gminy Gryfino na lata 2004-2008 Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr XLVI/578/05 uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino
Wydział  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Przesiębiorstwo Usług Komunalnych

Nr XLVI/579/05 ustalenia  wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2005 Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
Nr XLVI/580/05 zatwierdzenia wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy Gryfino Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
Nr XLVI/581/05 zmiany budżetu gminy na 2005 rok Skarbnik Miasta
i Gminy Gryfino
Nr XLVI/582/05 zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
i  Burmistrza
Nr XLVI/583/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XLVI/584/05 zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych

§ 2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  30 grudnia  2005 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat