Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 września 2006 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-48/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 września  2006 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2006 roku odpowiadają: 

  Nr uchwały: W sprawie: Wydział/ jednostka:
LV/661/06 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenia kontroli Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LV/662/06 Nadanie Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Organizacyjny
LV/663/06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
LV/664/06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami
LV/665/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 m Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami
LV/666/06 oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LV/667/06 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Daleszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami
LV/668/06 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami
LV/669/06 wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położnych w Gryfinie w obrębie nr 2 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami/
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
LV/670/06 nabycia na mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wirów Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami
LV/671/06 nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żórawki   Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
LV/672/06 nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki   Nieruchomościami
LV/673/06 utworzenie odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej Referat Spraw Obywatelskich
 Sekretarz Miasta i Gminy
LV/674/06 rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza/
Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
LV/675/06 udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
LV/676/06 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
LV/677/06 zmiany budżetu gminy na 2006 r. Skarbnik Miasta i Gminy
LV/678/06 zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat