Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-67/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

ZARZĄDZENIE NR 0152-67/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2006 r.
 

zmieniające zarządzenie Nr 0152-35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Paragraf 2 zarządzenia Nr 0152-35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczam Anitę Makowską-Wilk.
2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Iwonę Głowacką-Krakowiak.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Panem Danielem Adamczykiem należy dokonać zmian w zarządzeniu Nr 0152-35/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.
Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej proponuję powołać Panią Anitę Makowską-Wilk, a na zastępcę koordynatora – Panią Iwonę Głowacką-Krakowiak.

Przygotowała:
Angelika Szulc