Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-53/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 93.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
 
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90.000
85395   Pozostała działalność 90.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.600
3110 Świadczenia społeczne 65.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.400

OGÓŁEM

93.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 93.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 90.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 90.000
4810 Rezerwy 90.000
 
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000

OGÓŁEM

93.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIE

 • Dział 852 – 3.000 zł
  • 3.000 – środki przeznaczone na sfinansowanie Śniadania Wielkanocnego dla ubogich;
 • Dział 853 – 90.000 zł
  • 90.000 – środki przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych; Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, na podstawie którego Gmina zorganizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystając ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 15 marca do 30 listopada br.; w ramach tego projektu do wykonywania prac zostało skierowanych 95 osób, które muszą przepracować 40 godzin w każdym miesiącu; koszt ponoszony przez Gminę na realizację tych prac to:
   • 65.000 zł – wypłata świadczeń za wykonane prace, kwota ta stanowi 40% całości kwoty; pozostałe 60% to refundacja Urzędu Pracy;
   • 4.600 zł – ekwiwalent za używanie i pranie odzieży;
   • 20.400 zł – zakup niezbędnych narzędzi do wykonywania prac.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk