Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-169/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu zespołu ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-169/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania składu zespołu ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, póz. 439 z późniejszymi zmianami /  zarządzam

§ 1.

 1. 1 Powołuje się zespół ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie zwany dalej Zespołem jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach związanych z zagospodarowaniem nabrzeża.

§ 2.

 1. Powołuje się zespół w składzie:
  1. Ewa Kubiak - Przewodniczący Zespołu
  2. Marek Bączkowski - Członek Zespołu
  3. Rafał Tokarski - Członek Zespołu
  4. Adam Busz - Członek Zespołu
  5. Tomasz Głuszko – Członek Zespołu
  6. Małgorzata Cymbik - Członek Zespołu
  7. Andrzej Skrouba - Członek Zespołu
  8. Iwona Cehak - Członek Zespołu
  9. Wiesław Makay - Członek Zespołu
  10. Anna Ruczko-Lewińska - Sekretarz Zespołu
 2. Odwołanie któregoś z Członków zespołu może nastąpić w wyniku zarządzenia Burmistrza.
 3. Burmistrz może rozszerzyć skład zespołu.

§ 3. Ustala się Regulamin pracy zespołu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji do zapewnienia obsługi technicznej zespołu.

§ 5. Wydatki związane z działalnością zespołu pokrywane są z budżetu Gminy Gryfino w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu inwestycji.

§ 6. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji do zwołania inauguracyjnego posiedzenia zespołu niezwłocznie po  podpisaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zobowiązuje się wszystkich Naczelników i Kierowników jednostek podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy do współpracy z zespołem w zakresie udostępniania dokumentów i przekazywania informacji związanych z działalnością Komisji.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku podejmowanymi działaniami zmierzającymi do efektywnego zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie powołuje się zespół ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry jako organu doradczego burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W skład zespołu wchodzą osoby których wiedza teoretyczna oraz doświadczenie zawodowe będzie znaczącym wkładem w wypracowanie skutecznych metod działania zmierzających do zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry.
W szczególności zespól powołany jest do oceny możliwości zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie oraz terenów leżących w bezpośrednim oddziaływaniu nabrzeża, opiniowania opracowań projektowych związanych z zagospodarowaniem nabrzeża oraz analizy możliwości uzyskania dofinansowania na realizacje zagospodarowania.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski

 

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 0151-169/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z dnia 22 grudnia 2006 r.

 

REGULAMIN PRACY
Zespołu ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry
na odcinku Starego Miasta w Gryfinie

§ 1.

 1. Zespół ds. koordynacji zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie działań zmierzających do zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie.
 2. Zespół w szczególności powołany jest do oceny możliwości zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku Starego Miasta w Gryfinie oraz terenów leżących w bezpośrednim oddziaływaniu nabrzeża; opiniowania opracowań projektowych związanych z zagospodarowaniem nabrzeża; analizy możliwości uzyskania dofinansowania na realizacje zagospodarowania.
 3. Zespół może pełnić funkcje doradcze i opiniotwórcze w odniesieniu do innych spraw niewymienionych w § 1.2, które mają związek z zagospodarowaniem nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

§ 2.

 1. Za prace w zespole jej członkom nie będącym pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Ustala się następujące zasady wynagrodzeń:
  1. za udział w posiedzeniu zespołu za każdy dzień w wysokości 300 PLN dla członka zespołu.
  2. za przygotowanie pisemnej opinii przez poszczególnych członków komisji w wysokości od 300 do 500 PLN - w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

§ 3.

 1. Burmistrz powołuje Przewodniczącego zespołu.
 2. Zespół rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji oraz własnych członków.
 3. Przewodniczący Zespołu odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzaniem protokołów z posiedzeń.

§ 4.

 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele samorządów terytorialnych, Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
 2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach, zapraszani przez Przewodniczącego.

§ 5.

 1. Tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu ustala Przewodniczący Zespołu.
 2. Zawiadomienia Członków Zespołu o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Zespołu należy wysłać co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6.

 1. Przewodniczący zespołu proponuje specjalistów do wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.
 2. Przewodniczący Zespołu może wybrać do opracowywania opinii lub ekspertyzy specjalistów spośród Członków Komisji jak i spoza Komisji.
 3. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy, ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego Komisji, zawiera Burmistrz Miasta i Gminy. W przypadku gdyby wynagrodzenie specjalisty miało przekroczyć równowartość kwoty 6000 Euro wyboru specjalisty należy dokonać w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 4. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zespołu.

§ 7.

 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Zespół opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu Członkom Komisji, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§ 8.

 1. Obecni na posiedzeniu Członkowie Zespołu podpisują listę obecności.
 2. Kworum Zespołu stanowi połowa jego składu osobowego plus jedna osoba.
 3. Obradom Zespołu przewodniczy Przewodniczący.
 4. W przypadku rozpatrywania tego samego tematu na dwóch lub więcej posiedzeniach do kworum zaliczeni zostaną Członkowie Zespołu, którzy brali udział we wszystkich posiedzeniach dotyczących danego tematu.

§ 9.

 1. Zespół w toku dyskusji winien opracować istotne elementy opinii.
 2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu, zwykłą większością głosów Członków.
 3. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.

§ 10.

1. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji informuje Zespół o sposobie wykorzystania jego opinii.