Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 194/1, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 stycznia 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 194/1, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 194/1 o pow. 6 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 217, w wysokości 326,- zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2005 r. przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 05.11.2075 r., w drodze bezprzetargowej, działkę nr 194/1 o pow. 6 m2, położona w obrębie 4 m. Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr dz. 217. Wartość rynkową ww nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy - Maria Zegarek, ustaliła w operacie szacunkowym na kwotę 326,-zł.
Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 1800,-zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 194/1, ceny ustalonej przez rzeczoznawcę w wysokości 326,-zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska