Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu pod lokalizację stacji transformatorowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu pod lokalizację stacji transformatorowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782,; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 46/6 o powierzchni 0,0059 ha, położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu, na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA, pod lokalizację stacji transformatorowej, na kwotę brutto 1.089,46 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy), w tym VAT – 196,46 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XLIX/606/06 z dnia 30 marca 2006 r. Rada Miejska w Gryfinie zwolniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 46/3 o powierzchni około 100 m2, położonej w obrębie Wirów, pod warunkiem, że zbycie nastąpi na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA, pod lokalizację stacji transformatorowej (zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego).
Na podstawie w/w uchwały dokonany został podział geodezyjny działki nr 46/3, w wyniku którego pod trafostację wydzielona została działka nr 46/6 o powierzchni 0,0059 ha.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki 46/6 na kwotę 893,00 zł.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej ustala się na podstawie jej wartości oraz w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zbycie gruntu niezabudowanego i przeznaczonego pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
W związku z powyższym ustala się cenę sprzedaży działki nr 46/6 na kwotę równą wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o podatek VAT, co stanowi łączną cenę brutto w wysokości 1.089,46 zł.

 

Sporządziła:
K.Lamperska