Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-164/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-164/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2006r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 415/10 o powierzchni 0,0063 ha , położonej w obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego (ulice dojazdowe) - za kwotę 6.338,00 zł (sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych). Kwota obejmuje wartość gruntu w wysokości 1.838,00 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści osiem złotych) oraz wartość części składowych w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej  w Gryfinie uchwałą Nr XIV/195/03 z dnia 30.11.2003r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2003 r. części nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych przeznaczone zostały pod:

  • KUI. 04 – ulica lokalna z kierunku zachodniego od skrzyżowania z drogami KUI.06 i KUd.24 poprzez ulicę Niepodległości i Łużycką do północnej granicy miejscowości w kierunku jez. Zamkowego. Przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach własności lub pomiędzy granicami własności a skarpami nasypów lub wykopów od 9 m do 24 m; dopuszcza się bogatą zieleń przyuliczną; przejście pod drogą KUg.01 w drugim poziomie
  • KUI. 07 – ulica lokalna, od KUz 02 do KUI.04. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia; szerokość w liniach rozgraniczających 15 m od strony wschodniej ograniczona granicą własności, w rejonie skrzyżowań do 34 m; dopuszczone place i bogata zieleń publiczna.
  • KUD.18 – ulica dojazdowa, od KUI.07 do KUI.08. przekrój poprzeczny: jedna jezdnia lub ciąg pieszo – jezdny bez wydzielania jezdni i chodników; szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, w łuku do 14 m, na placach do zawracania do 33 m; dla obsługi działek możliwe wykonanie sięgaczy bez przejazdu z placami do zawracania. Podział dokonany został na wniosek Gminy Gryfino w celu wydzielenia zgodnie z dyspozycją planu działek gruntu przeznaczonych pod drogi publiczne. Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. grunty wydzielone pod drogi publiczne są celami publicznymi.

W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr LIII/644/06 w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń. W celu realizacji przedmiotowej uchwały przystąpiono do wykupu nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino. Sporządzono operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia wartość działek podlegających wykupowi. W dniu 29 listopada 2006 r. spisany zostały protokół pomiędzy Gminą Gryfino a osobami fizycznymi właścicielami działki oznaczonej nr 415/10 w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Gminę przedmiotowej nieruchomości. Osoby te wyraziły chęć zbycia przedmiotowych nieruchomości za kwotę ustaloną w operacie szacunkowym.

Sporządziła:
Żaneta Snoch