Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 listopada 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 listopada 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 2.800
80110   Gimnazja 2.800
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.800
OGÓŁEM 2.800

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 2.800
80195   Pozostała działalność 2.800
4300 Zakup usług pozostałych 2.800
OGÓŁEM 2.800

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zeskoku do skoku wzwyż wraz z garażem najazdowym przeznaczonym na wyposażenie boiska sportowego znajdującego się przy Gimnazjum w Gryfinie. 
Gmina Gryfino otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową na wykonanie zadania pn. „Wyposażenie nowo oddanego obiektu (boiska ze sztuczną trawą, bieżnią i rozbiegiem lekkoatletycznym – tartanem) przy Gimnazjum w Gryfinie – zeskok do skoku wzwyż” w kwocie – 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) – wnioskowana kwota to 13.750 zł (trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk