Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2006 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220;  Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203,  Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128) i art. 176 ust.1 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku  Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319) oraz  art.11 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r.  Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104),  a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/46/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań zarządzam,  co następuje:

§ 1 Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Ogłoszenie stanowi załącznik  do Zarządzenia.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób i rodzin z grup szczególnego  ryzyka należy do zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami).
W związku z powyższym Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania polegającego na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-84/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 28 czerwca 2006 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Nazwa zadania: Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego) w następujących miejscowościach:

 1. Gryfino – dwie świetlice (przy Gimnazjum w Gryfinie i Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie)
 2. Gardno – dwie świetlice (przy Szkole Podstawowej w Gardnie)
 3. Drzenin (przy Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie)
 4. Radziszewo (przy Szkole Podstawowej w Radziszewie)
 5. Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)
 6. Stare Brynki (przy Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 115.000,00 zł.

Termin i warunki realizacji zadania: od 01 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku

Placówki zobowiązane będą działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2005r. Nr 37 poz. 331).

Warunki i zasady składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadania mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Zadanie wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, ma być zrealizowane w okresie od 01 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 5. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

Termin składania ofert:

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie mieszczącym się przy ul. Łużycka 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl ) OFERTA Ostateczny termin składania ofert upływa 27 lipca 2006 r. (czwartek) o godz. 1530
 2. Oferty składać należy w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 ( I piętro - pok. 8) lub przesłać pocztą.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 6. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W okresie od 1 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2006 r. wykonanie łącznie wyniesie:

 • 119.000 zł - zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie