Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-12/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-12/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok:

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz §1 pkt 2 i §2 pkt 2 Uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151-12/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotowe zmiany dotyczą prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-27ZZ. Zgodnie z §5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów j.s.t., stanowiącej załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniach tych powinny być wyszczególnione paragrafy określające źródło powstania dochodów.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk