Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/5 o pow. 800m2 /KW - nr SZ1Y/000/19285/3/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 357/2006 z dnia 26.01.2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Andrzejem i Elżbietą małż. Okoń a Tadeuszem i Anną małż. Bojarskimi.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Andrzej i Elżbieta Okoń nabyli w sierpniu 1995r. od Edwarda i Haliny Wiśtak prawo użytkowania wieczystego działki nr 44/5 o pow. 800 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, którą poprzedni nabywcy nabyli pod budowę usługowego warsztatu ślusarskiego.
Aktem notarialnym nr 357/2006 z dn. 26.01.2006 r. Andrzej i Elzbieta Okoń zawarli z Tadeuszem i Anną małż. Bojarskimi, warunkową umowę sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 44/5 za cenę 33.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym jest ona przeznaczona pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji.
Gmina posiada na tym terenie 5 działek przygotowanych do zbycia, które będą ogłaszane w m-cu lutym br do sprzedaży w drodze przetargu i nabywanie kolejnej działki za zbliżoną cenę jest niezasadne. W związku z powyższym nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 44/5.

 

Sporządziła:
J. Woldańska