Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-143/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-143/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 listopada 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w następującej wysokości:

  dz. nr 396/1 o pow. 62 m2  2.405,- zł + VAT 22% tj. 529,10 zł
  dz. nr 396/2 o pow. 68 m2 2.638,- zł + VAT 22% tj. 580,36 zł
  dz. nr 396/3 o pow. 20 m2 776,- zł + VAT 22% tj. 170,72 zł
  dz. nr 396/4 o pow. 81 m2 3.142,- zł + VAT 22% tj. 691,24 zł
  dz. nr 396/5 o pow. 79 m2 3.064,- zł + VAT 22% tj. 674,08 zł
  dz. nr 396/6 o pow. 76 m2 2.948,- zł + VAT 22% tj. 648,56 zł
  dz. nr 396/7 o pow. 44 m2 1.707,- zł + VAT 22% tj. 375,54 zł
  dz. nr 396/8 o pow. 43 m2 1.668,- zł + VAT 22% tj. 366,96 zł
  dz. nr 396/9 o pow. 43 m2 1.668,-  zł + VAT 22% tj. 366,96 zł
  dz. nr 396/10 o pow. 69 m2  2.677,- zł + VAT 22% tj. 588,94 zł
  dz. nr 396/11 o pow. 58 m2  2.250,  zł + VAT 22% tj.  495,00 zł
  dz. nr 396/12 o pow. 81 m2 3.142,  zł + VAT 22% tj. 691,24 zł
  dz. nr 396/15 o pow. 59 m2  2.289,- zł + VAT 22% tj. 503,58 zł
  dz. nr 396/16 o pow. 35 m2 1.358,-zł + VAT 22% tj. 298,76 zł
  dz. nr 396/17 o pow. 49 m2 1.901.- zł + VAT 22% tj. 418,22 zł
  dz. nr 396/18 o pow. 24 m2 931,- zł + VAT 22% tj. 204,82 zł
  dz. nr 396/19 o pow. 24 m2 931,- zł + VAT 22% tj. 204,82 zł
  dz. nr 396/20 o pow. 50 m2 1.940,- zł + VAT 22% tj. 426,80 zł
  dz. nr 396/21 o pow. 59 m2 2.289,- zł + VAT 22% tj. 503,58 zł
  dz. nr 396/22 o pow. 33 m2 1.280,- zł + VAT 22% tj. 281,60 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk  Piłat

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 września 2005 r. przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej, gminne nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 2, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wartość rynkową w/w nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych. Do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%, płatny w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Ponadto Nabywcy pokrywają w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.  Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek cen ustalonych przez rzeczoznawcę, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% oraz koszty poniesione przez Gminę.

Sporządziła:
J. Woldańska