Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-40/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-17/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. dotyczącego powołania Zespołu ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych

ZARZĄDZENIE Nr 0151-40/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2006 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-17/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. dotyczącego powołania Zespołu ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17 poz. 128/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 0151-17/06 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych, w następujący sposób:

  1. W miejsce Pana Stanisława Krukowskiego w skład zespołu powołuję Pana Jana Fedorskiego.
  2. Wyznaczam nowy termin zakończenia przeglądu na dzień 30 kwietnia 2006 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją jednego z członków zespołu oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi przegląd budynków, należy wprowadzić do zespołu nowego członka w osobie Pana Jana Fedorskiego oraz na wniosek Przewodniczącego przedłużyć termin zakończenia przeglądu do dnia 30 kwietnia 2006 r.