Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 55/1, położonej w obrębie Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 sierpnia 2006r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 55/1, położonej w obrębie Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz.1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art.67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz.439 z póź. zm)  - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 55/1 o powierzchni 2800 m2, położonej w obrębie Borzym w wysokości 8 700,00 zł. (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych).   Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 0151-99/06 z dnia 04 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 55/1, położonej w obr. Borzym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Marię Zegarek.
Operat określa wartość rynkową prawa własności nieruchomości, która wynosi 27 700,00 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, która wynosi 19 000,00 zł, zgodnie z aneksem sporządzonym do w/w operatu szacunkowego w dniu 09 sierpnia 2006r.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.  A zatem przyjęto cenę w/w nieruchomości w wysokości 27700,00 zł.
Po zaliczeniu na poczet ceny, zgonie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartości prawa użytkowania wieczystego w kwocie  19 000,00 zł, cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 8 700,00 zł.
Do ustalonej ceny sprzedaży w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22 %.