Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-73/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego, o pow. 82 m2, położonego w Czepinie, przy ul. Gryfińskiej nr 50 a, na działce nr 424.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-73/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 czerwca 2006 r.


 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego, o pow. 82 m2, położonego w Czepinie, przy ul. Gryfińskiej nr 50 a, na działce nr 424.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ,Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 128/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26.04.2001 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokal użytkowy, o pow. 82 m2, położony w Czepinie, przy ul. Gryfińskiej nr 50 a, na działce nr 424, z przeznaczeniem na działalność handlową.

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 5.000,00 zł. - słownie: pięć tysięcy złotych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Lokal użytkowy, pow. 82 m2, mieszczący w budynku komunalnym, położonym w Czepinie przy ul. Gryfińskiej nr 50a, na działce nr 424 stanowi własność Gminy Gryfino.Lokal ten został uwolniony przez dotychczasowego najemcę. Przy oddawaniu nieruchomości gminnych w najem lub w dzierżawę na okres do lat 3 decyzję każdorazowo podejmuje Burmistrz ustala też w drodze zarządzenia cenę wywoławczą do przetargu.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza