Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym  Pniewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2006r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym  Pniewo.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działki oznaczonej numerem 375/12  o powierzchni 352 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pniewo,  a przeznaczonej na poszerzenie drogi publicznej gminnej, na łączną kwotę 9.900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Kwota odszkodowania obejmuje wartość gruntu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne lub ich poszerzenie  z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową  w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę:  9.900,00 zł.
W dniu 20 grudnia 2006 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.  Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości.  W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

Sporządziła:
Żaneta Snoch