Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-104/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-104/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 sierpnia 2006 r.

w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177; zm. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 79, poz. 551) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zasadą jest udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie na stronie internetowej.
  2. Specyfikacja, o której mowa w ust. 1 jest udostępniana odpłatnie w wersji papierowej na pisemny wniosek wykonawcy.

§ 2.

  1. Odbiór osobisty papierowej wersji specyfikacji jest uzależniony od wniesienia opłaty pokrywającej koszt jej druku. Koszt druku specyfikacji wynosi 0,50 zł (brutto) za jedną stronę.
  2. W przypadku przesłania specyfikacji listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do kosztów druku dolicza się koszt opłaty pocztowej. Koszt przesłania specyfikacji określa cennik usług pocztowych.
  3. Cena specyfikacji, sposób jej uiszczania oraz pouczenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku braku opłaty winno być wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.
  4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, a kopię potwierdzenia wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie specyfikacji.
  5. W przypadku braku opłaty wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Eugeniusz Kuduk

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2006 r. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, który stanowi, że na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację, a opłatę jakiej można żądać może pokrywać jedynie koszt jej druku oraz przekazania. W związku z powyższym proponuję przyjąć następujące koszty:

  1. koszt druku specyfikacji – 0,50 zł (brutto) za jedną stronę;
  2. koszt przesłania – zgodnie z cennikiem usług pocztowych (list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 

Przygotowała:
Angelika Szulc