Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-119/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w dniach od 31.10.2006 r.  do 02.11.2006 r. chryzantem i zniczy z okazji Święta Zmarłych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-119/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 września 2006 r.


w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w dniach od 31.10.2006 r.  do 02.11.2006 r. chryzantem i zniczy z okazji Święta Zmarłych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ , art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i nr 175,  poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie do sprzedaży w dniach  od 31.10.2006 r do 02.11.2006 r. chryzantem i zniczy:

  • Plac Barnima,
  • Parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna,
  • Parking przy Cmentarzu Wojennym, ul. Wojska Polskiego,

§ 2. Do pobrania opłaty targowej upoważniam inkasenta Ośrodka Wypoczynku  i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji Swięta Zmarłych tradycją jest wyznaczanie przez Gminę miejsc na sprzedaż chryzantem i zniczy. Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają: Plac Barnima, parking przy Bibliotece Publicznej, oraz parking przy Cmentarzu Wojennym.

Pobranie opłaty targowej dokona inkasent Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji  w Gryfinie na podstawie uchwały Nr XXVII/374/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.10.2004r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, oraz zasad jej ustalania i poboru, oraz uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04.12.2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza