Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2006 r.  w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 12.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2006 r. 


w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 12.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ), art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 281, poz. 2782) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej  nr 12 (obręb nr 5) obejmującej działkę gruntu nr 16 o pow. 0,1016 ha , budynek administracyjny (z wyłączeniem 1 pomieszczenia) z łącznikiem o pow. użytkowej  454,39 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 214,10 m2, i budynek - garaż o pow. użytkowej 60,50 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piałt

 

U z a s a d n i e n i e

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino. Dla realizacji swoich celów statutowych jednostka wykorzystuje część gminnej nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 12.
Korzystanie z nieruchomości odbywało się na zasadzie umowy użyczenia, która wygasła w dniu 31.12.2005 r.
W/w jednostka wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy na dalszy okres wnosząc jednocześnie o rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu umowy (grunt + budynek administracyjny) o budynek magazynowy, łącznik i garaż.
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji zadań statutowych OPS - uregulowanie tytułu prawnego do nieruchomości w formie umowy użyczenia jest uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, użyczenie jest jedną z form korzystania z nieruchomości przez jednostką organizacyjną. Z przedmiotu użyczenia wyłączono 1 pomieszczenie, które na podstawie umowy z dnia 19.06.2002 r. wykorzystuje na swoje potrzeby Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników - Oddział Regionalny w Szczecinie.

Sporządziła:
K.Lamperska