Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 145/10 o pow. 1285 m2 /KW - nr SZ1Y/00047602/7, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 542/2006 z dnia 03.02.2006 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Katarzyną Stężalską a Magdaleną i Marcinem Malinowskimi.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Pani Katarzyna Stężalska nabyła w 2003 r. od Gminy Gryfino działkę nr 145/10 o pow. 1285 m2, położoną w obrębie Żabnica. Obecnie dla terenu tego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a plan ogólny utracił swoją ważność z dniem 1.01.2004r.Aktem notarialnym nr 542/2006 z dn. 03.02.2006 r. Katarzyna Stężalska zawarła z Marcinem i Magdaleną Malinowskimi, warunkową umowę sprzedaży działki nr 145/10 za cenę 47.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Ponieważ cena działki podana w akcie jest wysoka i nabycie jej na mienie Gminy jest nieekonomiczna, nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 145/10.

 

Sporządziła:
J. Woldańska