Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 1a, położonej w Nowym Czarnowie nr 11.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 stycznia 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 1a, położonej w Nowym Czarnowie nr 11.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie, w wysokości 9.600,- zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIV/553/05 z dnia 30 listopada 2005r. nieruchomość lokalowa, na którą składa się lokal nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie, udział 18/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 o ogólnej powierzchni 1647 m2, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wartość rynkowa nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 8.070,- zł.

Cena nieruchomości lokalowej została zwiększona o koszty poniesione przez Gminę, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec