Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-41/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151-41/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2006r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 24.489 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 24.489
85415   Pomoc materialna dla uczniów 24.489
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24.489
OGÓŁEM 24.489

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 42.239 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 15.250
75095   Pozostała działalność 15.250
4300 Zakup usług pozostałych 15.250
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500
75405     Komendy powiatowe Policji 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 24.489
85415   Pomoc materialna dla uczniów 24.489
3240 Stypendia dla uczniów 24.489

OGÓŁEM

42.239

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.750 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 17.750
75818   Rezerwy ogólne i celowe 17.750
4810 Rezerwy 17.750

OGÓŁEM

17.750

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza MiG Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

  • Dział 750 – 15.250 zł
    • 15.250 – środki przeznaczone na realizację umowy na przygotowanie wariantowej koncepcji utworzenia na terenie Gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania; przygotowanie takiego dokumentu warunkuje możliwość podjęcia próby ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2007-2014 na cele związane z formalną organizacją parku przemysłowego, przygotowaniem i uzbrojeniem terenów, promocją oraz pozyskaniem inwestorów; utworzenie na terenie Gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania pozwoli, poprzez wzbogacenie oferty inwestycyjnej i pozyskanie nowych inwestorów, na utworzenie nowych miejsc pracy a co za tym idzie redukcję bezrobocia;
  • Dział 754 – 2.500 zł
    • 2.500 – środki przeznaczone na zakup niezbędnych przedmiotów do wyposażenia pomieszczenia kuchennego przewodnika psa służbowego KPP;
  • Dział 852 – 24.489 zł
    • 24.489 – Zarządzenie Wojewody Nr 114/2006 z dnia 9 marca 2006r. w sprawie zmian w projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz.83, poz.45) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk