Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-153/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-153/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 214/3  o powierzchni 0,0192 ha, położonej obrębie Radziszewo, w kwocie 4.097 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XLVII/591/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 200 m2, oznaczonej numerem działki 214/2, położonej w obrębie Radziszewo, z przeznaczeniem na powiększenie placu manewrowego przy remizie strażackiej. W wyniku podziału geodezyjnego działki 214/2 na cel określony w uchwale wydzielona została działka nr 214/3 o powierzchni 0,0192 ha.  Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość wydzielonego gruntu na kwotę 4.097 zł. Właścicielka wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino za cenę równą jej wartości szacunkowej.

Sporządziła:
K.Lamperska