Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-136/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2006r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-136/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2006r.
 

w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym  Wełtyń II.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 173 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działek oznaczonych numerami: 229/6  o powierzchni 262 m2, 229/8 o powierzchni 310 m2, 230/13 o powierzchni 1258 m2 i 230/18 o powierzchni 1303 m2 położonych  w obrębie geodezyjnym Wełtyń II, a przeznaczonych pod ulice lokalne jednokierunkowe, na łączną kwotę 88.700,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).  Kwota odszkodowania obejmuje wartość gruntu w wysokości 7.400,00 zł za działkę nr 229/6, 8.800,00 zł za działkę nr 229/8, 35.600,00 zł za działkę nr 230/13 oraz 36.900,00 zł. za działkę nr 230/18.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.  W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową  w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działek na kwotę: 7.400,00 zł działka nr 229/6, 8.800,00 zł działka nr 229/8, 35.600,00 zł działka nr 230/13 oraz 36.900,00 zł działka nr 230/18.  W dniu 11 października 2006 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości.   Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli nieruchomości.  W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

Sporządziła:
Żaneta Snoch