Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 3).

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 3).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiejw Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od współwłaścicieli, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 53/7  o powierzchni 0,0882 ha, położonej Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 3) wraz  z częściami składowymi, w kwocie 63.300 zł.

§ 2. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie komunalne od obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 53/5 o powierzchni 0,0076 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb  nr 3) wraz z częściami składowymi, w kwocie 5.200 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XXXVII/473/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu, nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie przy ul. Flisaczej (obręb nr 3), oznaczonych numerami działek 53/7 i 53/5 o łącznej powierzchni 0,0958 ha, na cel określony  w planie zagospodarowania tj. pod ulicę dojazdową.   Działka nr 53/7 stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” i osób fizycznych; natomiast działka nr 53/5 stanowi użytkowanie wieczyste Spółdzielni. Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość gruntu i części składowych w działce  nr 53/7 na kwotę 63.300 zł, a w działce nr 53/5 (prawo użytkowania wieczystego + części składowe) na kwotę 5.200 zł. Współwłaściciele działki nr 53/7 i użytkownik wieczysty działki nr 53/5 wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy za cenę równą ich wartościom szacunkowym.

Sporządziła:
K.Lamperska