Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-83/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-83/06
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę157.315 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

852 Pomoc społeczna 157.315
85295 Pozostała działalność 157.315
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 157.315
OGÓŁEM 157.315

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 219.475 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700 Gospodarka mieszkaniowa 31.900
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.900
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.900
 
750 Administracja publiczna 260
75011 Urzędy wojewódzkie 260
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260
 
852 Pomoc społeczna 157.315
85295 Pozostała działalność 157.315
3110 Świadczenia społeczne 157.315
 
926 Kultura fizyczna i sport 30.000
92601 Obiekty sportowe 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM 219.475

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 62.160 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

750 Administracja publiczna 260
75011 Urzędy wojewódzkie 260
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260
 
758 Różne rozliczenia 31.900
75818 Rezerwy ogólne i celowe 31.900
4810 Rezerwy 31.900
 
926 Kultura fizyczna i sport 30.000
92601 Obiekty sportowe 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
OGÓŁEM 62.160

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

 • Dział 700
  • 31.900 zł – w związku z zamianą nieruchomości położonych przy ul. Flisaczej w Gryfinie pomiędzy Gminą Gryfino a PUK Sp. z o.o., Gmina zobowiązana jest do dopłacenia spółce różnicę w wartościach zamienianych nieruchomości; z uwagi na fakt, iż środki na ten cel nie są zabezpieczone w budżecie przyznaję się je z rezerwy ogólnej;
 • Dział 750
  • 260 zł – przenoszone środki przeznacza się na zapłatę za obsługę jubileuszów małżeńskich (umowa-zlecenie);
 • Dział 852
  • 157.315 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 250/2006 z dnia 7 czerwca 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 46) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 • Dział 926
  • 30.000 – przeniesienie środków związane jest z potrzebą przygotowania terenów pod 13 nowych placów zabaw w gminie Gryfino oraz z uzupełnieniem piasku w piaskownicach oraz montażem znaków ostrzegawczych na plażach gminnych;

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk