Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO z  dnia 3 sierpnia 2005  r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 28 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-32/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
z  dnia 3 sierpnia 2005r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 28 lipca 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca  2005  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXXVIII/486/05 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr  XXXVIII/487/05 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVIII/488/05 nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Czepino. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVIII/489/05 nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XXXVIII/490/05 zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXXVIII/491/05 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XXXVIII/492/05 ratyfikacji umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino. Sekretarz Miasta i Gminy
Nr  XXXVIII/493/05 zmiany budżetu gminy. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXXVIII/494/05 zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr  XXXVIII/495/05 przyjęcia wniosku klubu radnych SLD-PLD. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  30 czerwca  2005 r.

§ 3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat