Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo"

ZARZĄDZENIE Nr 0152-55/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 grudnia 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo"

Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku /Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703; z 2005 roku Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539/ Prawo zamówień publicznych oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przedmiotowego przetargu, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - przewodniczący Komisji Przetargowej,
  2. Mariusz Andrusewicz - inspektor w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - członek Komisji Przetargowej,
  3. Roman Duk - podinspektor w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - członek Komisji Przetargowej,
  4. Jacek Czaczyk - inspektor w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - członek Komisji Przetargowej,
  5. Rafał Pietraszyński - przedstawiciel Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie - członek Komisji Przetargowej,
  6. Marek Bączkowski - doradca zamówień publicznych Gminy Gryfino - członek Komisji Przetargowej.

Dopuszcza się ważność pracy Komisji w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 2.  Powołana Komisja wyłoni w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo" najkorzystniejszą ofertę.

§ 3. Zasady pracy Komisji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo"

Biorąc pod uwagę współfinansowanie zadania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą bardzo zainteresowane szybką realizacją przedmiotowej inwestycji oraz wolą udziału w pracach Komisji Przetargowej swoich przedstawicieli (warunkując tym samym przekazanie darowizny na ten cel - Zespół Elektrowni Dolna Odra z Nowego Czarnowa, pismo z dnia 30.11.2005 r. Nr 10910), konieczne stało się powołanie zarządzeniem wspólnej Komisji. Dodatkowo Gmina Gryfino zamierza wprowadzić do Komisji doradcę zamówień publicznych, z uwagi na złożoność finansowania zamówienia. W związku z powyższym i zgodnie z obowiązującymi przepisami powołuje się wspólną Komisję Przetargową, która dokona w przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Pniewo".