Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  29  sierpnia  2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-38/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  29  sierpnia  2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 25 sierpnia 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XL/498/05 zmian  w  budżecie  gminy  na  2005  r. Skarbnik  Miasta  i  Gminy
Nr  XL/499/05 zmieniająca  uchwałę  Nr  XXVIII/396/04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  25  listopada  2004  r.  w  sprawie  aktualizacji  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XL/500/05 zasad  korzystania  z  planowanych  do  realizacji  obiektów  sportowych  położonych  na  terenie  szkół  prowadzonych  przez  Miasto  i  Gminę  Gryfino  w  miejscowościach  Chwarstnica  i  Radziszewo Edukacji i Spraw  Społecznych
Nr  XL/501/05 udzielenia  Powiatowi  Gryfińskiemu  pomocy  finansowej  na  rozbudowę  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie Skarbnik  Miasta  i  Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 25  sierpnia  2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Gryfino

Henryk  Piłat